Atrakcyjny design produktu za unijne pieniądze

Przedsiębiorcy zaczynają się oswajać z faktem, że dotacje na zakup środków trwałych w przypadku potrzeby zrealizowania inwestycji w rozwój swojej firmy, coraz silniej obwarowane są warunkiem innowacyjności. Na tym tle aktualny konkurs PARPu wydaje się być bardzo mało wymagający. Sam fakt gotowości skorzystania z pomocy zewnętrznych, wykwalifikowanych projektantów predestynuje firmę do wsparcia unijnego. Projektanci pomogą w stworzeniu atrakcyjnego dla odbiorcy designu oferowanych wyrobów. I co ważne, firmom należy się dotacja na design produktu, nawet 700 tysięcy.

Kto może ubiegać się o grant?

Dotacja na design produktu dostępna jest dla wszystkich firmy z sektora małych i średnich działających w Polsce. Warunkiem jest także plan skorzystania z doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego. Dzięki temu działaniu wdrożony powinien zostać nowy lub znacząco ulepszony produkt. Zatem plan samego poprawienia wzornictwa wyrobu bez poprawienia jego funkcjonalności nie wystarczy. Ponad usługę projektowania do kosztów projektu można zaliczyć także doradztwo w zakresie wdrożenia produktu. Dodatkowo, co bardzo ważne, także koszty realizacji inwestycji początkowej, niezbędnej do wdrożenia tego nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Jakie wydatki mogą zostać objęte dotacją?

Projekt powinien, z punktu widzenia kosztów kwalifikowanych, mieć wartość co najmniej 60 tyś złotych. Maksymalna wartość usług doradczych w projekcie może wynieść 500 tyś złotych. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych w odniesieniu do inwestycji początkowej wynosi to 1 000 000 złotych.

Do kosztów kwalifikowalnych w projekcie o dotację na design produktu można zaliczyć następujące koszty:

1) usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:

a) przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;

b) stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;

c) opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

2) Natomiast do kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej dotyczącej wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu można zaliczyć:

a) nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości;

b) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

– będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

– będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

– będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

– będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Jakie jeszcze są warunki uzyskania dotacji?

W odniesieniu do okresu realizacji projektu objętego dotacją na design produktu, aby efektywnie skorzystać z dotacji, należy rozpocząć realizację projektu nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakończyć projekt natomiast należy nie później niż na koniec 2023 roku. Sam projekt może trwać nawet 36 miesięcy. W praktyce jednak wydaje się, że projekty objęte dotacją na design produktu będą najczęściej znacznie krótsze.

Poziom dofinansowania zakupionych usług doradczych w projekcie to aż 85% niezależnie od lokalizacji przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że dotacja ta przekazywana jest w ramach tak zwanej pomocy de minimis. Firma zanim wystąpi o dotację z tego działania powinna sprawdzić w jakiej części wykorzystała przysługujący jej limit 200 tyś EUR pomocy de minimis w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych (licząc łącznie i ze wszystkich źródeł i w różnych formach). Dotacja w inwestycyjnej części projektu obliczana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Kiedy można ubiegać się o dotację?

Nabór wniosków jest już otwarty. Wnioski można składać do końca października 2018 roku. Ocena wniosków rozpoczyna się w turach do 31 sierpnia 30 września i do 31 października 2018 r. Jednak liczy się także stopień wykorzystania alokacji, czyli kto pierwszy ten lepszy. Dlatego nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku.

Jeśli masz jakieś pytania w zakresie dotacji na design produktu (lub wszystkich innych dotacji) to zapraszam do kontaktu. Jestem dostępny pod telefonem 667 637 068 lub odpowiem na wszystkie pytania zadane w komentarzach poniżej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *