Ulga podatkowa dla innowatorów

Zainteresowanie ulgą na działania badawczo-rozwojowe rośnie, choć nadal jest bardzo małe. Tylko 9% firm skorzystało z tego podatkowego przywileju w 2017 roku. Niski poziom wykorzystania ulgi na działania badawczo-rozwojowe może świadczyć o tym, że firmy nie wiedzą o niej lub się jej boją. Realia są bardziej złożone. Działalność badawczo-rozwojowa niestety nie jest jasno dookreślona w […]

Atrakcyjny design produktu za unijne pieniądze

Przedsiębiorcy zaczynają się oswajać z faktem, że dotacje na zakup środków trwałych w przypadku potrzeby zrealizowania inwestycji w rozwój swojej firmy, coraz silniej obwarowane są warunkiem innowacyjności. Na tym tle aktualny konkurs PARPu wydaje się być bardzo mało wymagający. Sam fakt gotowości skorzystania z pomocy zewnętrznych, wykwalifikowanych projektantów predestynuje firmę do wsparcia unijnego. Projektanci pomogą […]

Dotacje unijne na tworzenie gier komputerowych

GameINN Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 CEL PROGRAMU Program sektorowy GameINN ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023. Dofinansowanie- na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. OBSZARY TEMATYCZNE PROGRAMU – Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, […]

Zalety energetyki rozproszonej

Energetyka rozproszona, zwana także generacją rozproszoną to termin coraz częściej goszczący na ustach osób mających do czynienia z zagadnieniami energetycznymi w wymiarze eksperckim, strategicznym, czy też politycznym. Wzrost znaczenia generacji rozproszonej w skali całej Unii Europejskiej ma aktualnie bardzo podatny grunt z racji silnego stymulowania rozwoju odnawialnych źródeł energii, które mają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych […]

Dotacje na innowacje

Unia Europejska stawia sobie za cel bycie prymusem na gospodarczej mapie świata. Aby to osiągnąć, a potem utrzymać, ze względu na relatywnie małe zasoby naturalne i wysokie koszty siły roboczej, skazana jest na intensyfikację innowacyjności. I to taką intensyfikację, która będzie obejmować skuteczną komercjalizację innowacyjnych produktów i usług. Jednym z narzędzi wspierających przemysł UE w […]

CBR – więcej dotacji i zwolnienia podatkowe dla innowacyjnych firm

Unia Europejska jako strategię budowy przewagi konkurencyjnej na światowym rynku wybrała ukierunkowanie na gospodarkę opartą na wiedzy. W obliczu relatywnie niskiej podaży wewnętrznej surowców, dość drogiej siły roboczej i energii  jest to oczywisty wybór. Jak pokazują wskaźniki ekonomiczne gospodarka Polski na tle innych państw EU w wymiarze ostatnich lat radzi sobie bardzo  dobrze. Jednak konkurencyjność […]

Zarządzanie innowacją w przedsiębiorstwie

      Innowacja, choć ma wiele definicji, zawsze jest wymieniana jako kluczowe źródło konkurencyjności. Innowacje są odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania klientów, coraz krótszy cykl życia produktu, potrzebę osiągania zysków zgodnie z planami i oczekiwaniami właścicieli czy wreszcie sposób na trwałe budowanie wartości przedsiębiorstwa. Firmy, które podzielają ten pogląd uruchamiają działania o charakterze badawczo-rozwojowym, […]

Własne źródło energii z odpadów – jak być efektywnym ECO-logicznie i ekonomicznie?

Państwo zachęca do rozproszonej generacji prądu i ciepła Energetyka rozproszona, zwana także generacją rozproszoną to termin coraz częściej goszczący na ustach osób mających do czynienia z zagadnieniami energetycznymi w wymiarze eksperckim, strategicznym czy też politycznym. Wzrost znaczenia generacji rozproszonej w skali całej Unii Europejskiej ma aktualnie bardzo podatny grunt z racji silnego stymulowania rozwoju odnawialnych […]

Promocja firmy z dotacją

Promocja projektu objętego dofinansowaniem to obowiązek ale też dodatkowe możliwości Realizacja każdego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej obligatoryjnie powinna uwzględniać jego promocję. Promowanie takiego projektu, jeśli odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zasadami może zostać objęte dofinansowaniem. Niestety, brak wypełnienia tego obowiązku może skutkować korektą finansową, a w szczególnych […]

Dobre czasy dla przedsiębiorstw myślących na zielono

Tematyka związana z szeroko rozumianym działaniem człowieka na rzecz ochrony środowiska, w miarę osiągania coraz wyższego poziomu życia w naszym kraju, wydaje się być coraz bardziej powszechnie dotykającym nas zagadnieniem. Jest rzeczą oczywistą, że podmioty, których to dotyczy, zobowiązane są dostosowywać swoje działania do zmieniających się w wyniku wdrażania dyrektyw UE, realizacji zobowiązań Traktatu Akcesyjnego […]