Promocja firmy z dotacją

Promocja projektu objętego dofinansowaniem to obowiązek ale też dodatkowe możliwości

Realizacja każdego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej obligatoryjnie powinna uwzględniać jego promocję. Promowanie takiego projektu, jeśli odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zasadami może zostać objęte dofinansowaniem. Niestety, brak wypełnienia tego obowiązku może skutkować korektą finansową, a w szczególnych przypadkach wręcz koniecznością zwrotu całej przyznanej dotacji wraz z odsetkami od wypłaconych do momentu wydania decyzji kwot. Pomimo faktu, że promowanie realizowanego projektu nie jest tak ważne jak przedsięwzięcie samo w sobie, warto poświęcić zasoby na optymalne wypełnienie tego zadania. Optymalne, to znaczy takie, które nie tylko zapewni wywiązanie się z nałożonych umową dotacyjną obowiązków ale dodatkowo przyniesie korzyści dla projektu i pośrednio podmiotu go realizującego.

Rys prawny

Wszystkie podejmowane działania informacyjno-promocyjne, aby zostały objęte  dofinansowaniem, muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi i krajowymi. Podstawowym drogowskazem w tym zakresie są Rozporządzenia Komisji Europejskiej. Dodatkowo każdy beneficjent powinien zapoznać się z krajowymi uszczegółowieniami w zakresie informacji i promocji, np:

–  wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury;

–  planami komunikacji poszczególnych programów operacyjnych.

Warunkiem objęcia dotacją działań informacyjno-promocyjnych jest przedstawienie ich we wniosku o dofinansowanie. Należy właściwe je zaplanować opracowując strategię określającą np. grupę docelową, najskuteczniejsze i dopasowane narzędzia oraz kanały. Działania informacyjno-promocyjne należy także uwzględnić w harmonogramie prac oraz co ważne, w budżecie projektu. W przeważającej ilości programów nie zakłada się limitu wydatków na te cele. Najczęściej wystarczy kierować się zdrowym rozsądkiem planując te działania i wynikające z nich wydatki: kwota przeznaczona na promocję projektu powinna odpowiadać jego wielkości, zasięgowi, rodzajowi i celom.

Formy promocji

Przepisy dotyczące konstruowania działań informacyjno-promocyjnych mają na celu spowodowanie poinformowania jak najszerszego grona opinii publicznej o realizacji projektu z pomocą dotacji z funduszy europejskich:

–  poinformowania osób i podmiotów będących w jakikolwiek sposób powiązanych z projektem o fakcie zrealizowania projektu z udziałem pomocy Unii Europejskiej

–  poinformowania społeczeństwa, że projekt korzystał z dotacji aby kształtować obraz skali pomocy płynącej z Unii.

W pewnym zakresie podejmowane działania są ściśle zdefiniowane. Należą do nich tablice informacyjne, trwałe umieszczenie informacji o dotacji na przedmiotach zakupionych lub wytworzonych z pomocą dotacji czy też komunikowanie we wszelkiej dokumentacji, nawet w najmniejszej mierze powiązanej z projektem, o fakcie korzystania z subwencji.

Oprócz działań obligatoryjnych promocja powinna obejmować także takie działania jak:

–  dystrybucja materiałów reklamowych (plakaty, ulotki, foldery, broszury, książki),

–  komunikacja internetowa (strona, newsletter, bannery, boksy reklamowe),

–  reklama (bilboardy, reklama w prasie, radiu telewizji, środkach transportu publicznego).

–  działania PR (w ramach konferencji, targów, w prasie, radiu i telewizji).

Na szczególną uwagę bezwzględnie zasługuje  ten ostatni zakres realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Dla wielu mediów funkcjonowanie przemysłu, branż i poszczególnych przedsiębiorstw jest ważnym zagadnieniem, o które opierają swoją strategię działania. Oznacza to, że inicjując działania PR dotyczące realizowanego, często ambitnego, pozytywnie oddziaływującego na otoczenie przedsięwzięcia firma relatywnie małym kosztem może zwrócić na siebie „kamery i mikrofony”. Podjęte dzięki dofinansowaniu działania mające na celu przedstawienie projektu to wystąpienia na konferencjach, w audycjach radiowych lub telewizyjnych czy w ramach sponsorowanego artykułu w czasopiśmie lub gazecie. Oprócz wypełniania obowiązku beneficjenta pozwalają pokazać się firmie kontrahentom, klientom i konsumentom swoich produktów. A wszystko to może dziać się we wsparciu dotacji.

Należy oczywiście pamiętać o tym, że zaplanowane działania promocji projektu powinny odpowiadać jego wielkości, zasięgowi, rodzajowi i celom. Tym nie mniej dobierając konferencje promujące przedsiębiorczość, selekcjonując media biznesowe, szczególnie nakierowane na grupę docelową spójną z obszarem naszego projektu z dotacją możemy mieć pewność, że wpiszemy się w oczekiwania ewaluatorów decydujących o zarekomendowaniu naszego projektu do dotacji.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam na pnocee.pl i Facebook

 

images (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *