Ochrona własności przemysłowej za dotację

Ochrona własności przemysłowej jest szerokim zagadnieniem. W zakres ochrony przemysłowej wchodzą bowiem: patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego i prawa z rejestracji topografii układów scalonych. Objęcie tych aktywów w działalności gospodarczej pozwala na posiadanie wyłączności na ich korzystanie. Korzystanie to obejmuje ochronę przed konkurencją. Daje także możliwość czerpania przychodów z licencjonowania tych praw lub ich odsprzedaży. Coraz więcej firm decyduje się na wystąpienie o uzyskanie ochrony swoich praw do posiadanej własności intelektualnej. Jest to proces niełatwy i kosztowny i dlatego PARP zdecydował się wesprzeć te działania dotacjami.

Kto może ubiegać się o grant?

Dotacja na ochronę własności przemysłowej przeznaczona jest dla wszystkich firmy z sektora małych i średnich działających w Polsce. Dotację tę może uzyskać przedsiębiorstwo planujące pozyskanie prawa ochrony własności przemysłowej lub podjęcie działań mających na celu ochronę już posiadanych takich praw. W szczególności dotacją mogą być objęte projekty:

  • Uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej. Dotyczy to patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych. W projekcie można uzyskać także wsparcie przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej.
  • Realizacja ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Jakie wydatki mogą zostać objęte dotacją?

Już małe przedsięwzięcia mogą uzyskać wsparcie z tego programu. Projekt, aby starać się skutecznie o dotację na ochronę własności przemysłowej, powinien mieć wartość co najmniej 10 tyś złotych. Maksymalna wartość usług doradczych w projekcie może wynieść 1 milion złotych.

Do kosztów kwalifikowanych w ramach powyższych kwot można zaliczyć zakup usług w zakresie uzyskania, walidacji i obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji. Do kosztów tych należą:

  • opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;
  • koszty usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;
  • koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;

Dotacja na ochronę własności przemysłowej obejmie także koszt usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia. W ten zakres można wliczyć: koszty działań w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji. Kosztem kwalifikowanym są także działania na rzecz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę. Ponad to dotacja może dotyczyć pokrycia zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, z obszaru, na którym obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu oraz przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych. Dodatkowo można objąć dotacją pokrycie zakupu analizy czystości patentowej (freedom-to-operate) związanej z procesem komercjalizacji przedmiotu objętego zgłoszeniem. Do kosztów projektu można wliczyć koszty uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Dotacja na ochronę własności przemysłowej obejmuje także koszty uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego. W tym zakresie koszty kwalifikowane mogą objąć:

  • wydatki związane z prowadzeniem postępowania przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony;
  • opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu;
  • koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

Jakie jeszcze są warunki uzyskania dotacji na ochronę własności przemysłowej?

W odniesieniu do okresu realizacji projektu objętego dotacją na ochronę własności przemysłowej trzeba pamiętać o kilku terminach. Przede wszystkim rozpoczęcie ponoszenia kosztów można rozpocząć nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przeciwnym razie utracimy prawo do całej dotacji, a nie jedynie do przedwcześnie poniesionych wydatków. To ważna uwaga dla tych firm, które już zaczęły starać się o ochronę. Zakończyć projekt natomiast należy nie później niż na koniec 2023 roku.

Poziom dofinansowania zakupionych usług w ramach projektu nie może przekroczyć 50%. Należy jednak pamiętać, że dotacja w części dotyczącej kosztów rzecznika patentowego przekazywana jest w ramach tak zwanej pomocy de minimis. Firma zanim wystąpi o dotację z tego działania powinna sprawdzić w jakiej części wykorzystała przysługujący jej limit 200 tyś EUR pomocy de minimis w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych (licząc łącznie i ze wszystkich źródeł i w różnych formach).

Kiedy można ubiegać się o dotację na ochronę własności przemysłowej?

Nabór wniosków jest już otwarty. Wnioski można składać do końca listopada 2018 roku. Ocena wniosków rozpoczyna się w turach do 31 sierpnia, do 31 października i do 29 listopada 2018 r. Jednak liczy się także stopień wykorzystania alokacji, czyli kto pierwszy ten lepszy. Dlatego nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku.

Jeśli masz jakieś pytania w zakresie dotacji na ochronę własności przemysłowej (lub wszystkich innych dotacji) to zapraszam do kontaktu. Jestem dostępny pod telefonem 667 637 068 lub odpowiem na wszystkie pytania zadane w komentarzach poniżej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *