Finansowanie inwestycji w innowacje

Obiegowe opinie mówią, że dotacje bezzwrotne są z roku na rok coraz mniej dostępne. Dotyczy to szczególnie projektów obejmujących działania inwestycyjne. W naszej opinii źródeł środków na takie działania jest nadal wiele. Jednak należy się zgodzić, że programy dotyczące nakładów na inwestycje są bardziej wymagające niż kiedyś. Dodatkowo programy te w poszczególnych naborach oferują mniejsze […]

Ochrona własności przemysłowej za dotację

Ochrona własności przemysłowej jest szerokim zagadnieniem. W zakres ochrony przemysłowej wchodzą bowiem: patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego i prawa z rejestracji topografii układów scalonych. Objęcie tych aktywów w działalności gospodarczej pozwala na posiadanie wyłączności na ich korzystanie. […]

Inwestycja w innowacyjność fundamentem rozwoju!

Inwestycja w innowacyjność fundamentem rozwoju! Polacy w świecie postrzegani są, jako bardzo przedsiębiorczy i innowacyjny naród; takiej ocenie często towarzyszy uznanie ze strony innych nacji. Patrząc na historię polskiej wynalazczości można chociażby wymienić Jana Heweliusza za peryskop, Ignacego Łukasiewicza za podwaliny branży naftowej, czy bardziej współcześnie Józefa Hofmanna za wycieraczki samochodowe, czy spinacz biurowy. Niestety […]

Dotacje unijne na tworzenie gier komputerowych

GameINN Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 CEL PROGRAMU Program sektorowy GameINN ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023. Dofinansowanie- na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. OBSZARY TEMATYCZNE PROGRAMU – Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, […]

HORIZON 2020 stymuluje powiązania pomiędzy nauką a przemysłem

Co to jest Horizon 2020? Podstawową tezą strategii Europa 2020, planu rozwoju Unii Europejskiej w okresie do 2020 roku, jest stwierdzenie, że nie można budować długoterminowego zrównoważonego wzrostu gospodarczego bez stymulowania badań naukowych i innowacji realizowanych w Europie. W celu optymalnej realizacji tej tezy zdecydowano o zogniskowaniu funduszy na rzecz badań i innowacji na poziomie […]

Dotacje pomogą zadbać o nasze zdrowie

Dzięki wzrostowi dobrobytu oraz rozwoju nauk medycznych obserwujemy wzrost długości życia Europejczyków. Jednocześnie statystycy informują nas, że w Europie rodzi się mniej dzieci niż w ubiegłych dekadach oraz, że trend ten będzie utrzymywał się w kolejnych dziesięcioleciach. Czynniki te każą przewidywać, że w Unii Europejskiej odsetek osób w podeszłym wieku znacząco wzrośnie, a liczba osób […]

Polish Smart Specialisations

Smart specialisation according to European Commission is a new innovation policy concept designed to promote the efficient and effective use of public investment in research. Its goal is to boost regional innovation in order to achieve economic growth and prosperity, by enabling regions to focus on their strengths. Smart specialisation understands that spreading investment too […]

European Social Fund – what will it bring until 2020? What Polish companies can gain?

The European Social Fund (ESF) is predominantly associated by companies with the training grants. In addition, micro entities may also have regarded ESF as a source for soft-loans and non-refundable cash injections, with the aim to support the launch of the business during the generally difficult start-up period. Given the turn of the EU’s programming […]